მოხმარების პირობები

ExoSpecial.com ვებსაიტი არის საავტორო უფლებებით დაცული ნამუშევარი, რომელიც ეკუთვნის ExoSpecial-ს. საიტის ზოგიერთი ფუნქცია შეიძლება დაექვემდებაროს დამატებით მითითებებს, პირობებს ან წესებს, რომლებიც განთავსდება საიტზე ასეთ ფუნქციებთან დაკავშირებით.

ეს გამოყენების წესები აღწერს იურიდიულად სავალდებულო წესებსა და პირობებს, რომლებიც აკონტროლებენ თქვენს მიერ საიტის გამოყენებას. საიტზე წვდომით თქვენ აკმაყოფილებთ ამ პირობებს და აცხადებთ, რომ გაქვთ უფლებამოსილება და შესაძლებლობა შეხვიდეთ ამ პირობებთან. თქვენ უნდა იყოთ მინიმუმ 18 წლის, რათა შეხვიდეთ საიტზე. თუ არ ეთანხმებით რომელიმე ამ პირობებს, არ გამოიყენოთ საიტი.

წვდომა საიტზე

ექვემდებარება ამ პირობებს. ExoSpecial გაძლევს არატრანსფერულ, არაექსკლუზიურ, გაუქმებას, შეზღუდულ ლიცენზიას საიტზე წვდომისთვის მხოლოდ თქვენი პირადი, არაკომერციული სარგებლობისთვის და მკაცრად კრძალავს მონაცემთა ამოღებას.

გარკვეული შეზღუდვები. ამ პირობებით თქვენთვის დამტკიცებული უფლებები ექვემდებარება შემდეგ შეზღუდვებს: (ა) თქვენ არ უნდა გაყიდოთ, დაიქირავოთ, იჯარით, გადასცეთ, დანიშნოთ, გაავრცელოთ, მასპინძლოთ ან სხვაგვარად გამოიყენოთ საიტის კომერციული გამოყენება; (ბ) თქვენ არ უნდა შეცვალოთ, გააკეთოთ წარმოებული სამუშაოები, დაშალოთ, შეცვალოთ ან შეცვალოთ საიტის რომელიმე ნაწილი; (c) თქვენ არ უნდა შეხვიდეთ საიტზე მსგავსი ან კონკურენტული ვებსაიტის შესაქმნელად; და (დ) გარდა აქ ცალსახად მითითებულისა, საიტის არცერთი ნაწილის კოპირება, რეპროდუცირება, გავრცელება, ხელახლა გამოქვეყნება, ჩამოტვირთვა, ჩვენება, გამოქვეყნება ან გადაცემა არ შეიძლება რაიმე ფორმით ან ნებისმიერი საშუალებით, თუ სხვა რამ არ არის მითითებული, ნებისმიერი მომავალი გამოშვება, განახლება ან საიტის ფუნქციონალურობის სხვა დანამატები ექვემდებარება წინამდებარე პირობებს. ყველა საავტორო უფლება და სხვა საკუთრების შესახებ შენიშვნა საიტზე უნდა იყოს დაცული მის ყველა ასლზე.

კომპანია იტოვებს უფლებას შეცვალოს, შეაჩეროს ან შეწყვიტოს საიტი თქვენთვის შეტყობინების გარეშე. თქვენ დაადასტურეთ, რომ კომპანია არ იქნება პასუხისმგებელი თქვენ ან რომელიმე მესამე მხარის წინაშე საიტის ან რომელიმე ნაწილის რაიმე ცვლილების, შეფერხების ან შეწყვეტისთვის.

არანაირი მხარდაჭერა ან მოვლა. თქვენ ეთანხმებით, რომ კომპანიას არ ექნება ვალდებულება მოგაწოდოთ რაიმე მხარდაჭერა საიტთან დაკავშირებით.

ნებისმიერი მომხმარებლის კონტენტის გამოკლებით, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ, თქვენ იცით, რომ ყველა ინტელექტუალური საკუთრების უფლება, მათ შორის საავტორო უფლებები, პატენტები, სავაჭრო ნიშნები და სავაჭრო საიდუმლოებები, საიტზე და მისი შინაარსი ეკუთვნის კომპანიის ან კომპანიის მომწოდებლებს. გაითვალისწინეთ, რომ ეს პირობები და საიტზე წვდომა არ გაძლევს არანაირ უფლებას, ტიტულს ან ინტერესს ან ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებზე, გარდა ამ შეთანხმებაში გამოხატული შეზღუდული წვდომის უფლებებისა. კომპანია და მისი მომწოდებლები იტოვებენ ყველა უფლებას, რომელიც არ არის მინიჭებული წინამდებარე პირობებში.

მესამე მხარის ბმულები და რეკლამები; სხვა მომხმარებლები

მესამე მხარის ბმულები და რეკლამები. საიტი შეიძლება შეიცავდეს ბმულებს მესამე მხარის ვებსაიტებზე და სერვისებზე და/ან აჩვენოს მესამე მხარის რეკლამები. მესამე მხარის ასეთი ბმულები და რეკლამები არ არის კომპანიის კონტროლის ქვეშ და კომპანია არ არის პასუხისმგებელი მესამე მხარის ბმულებზე და რეკლამებზე. კომპანია უზრუნველყოფს წვდომას მესამე მხარის ამ ბმულებსა და რეკლამებზე მხოლოდ თქვენთვის, და არ განიხილავს, ამტკიცებს, მონიტორინგს, ამტკიცებს, იძლევა გარანტიას ან აკეთებს რაიმე სახის წარმოდგენას მესამე მხარის ბმულებთან და რეკლამებთან დაკავშირებით. თქვენ იყენებთ მესამე მხარის ყველა ბმულს და რეკლამას საკუთარი რისკის ქვეშ და უნდა გამოიყენოთ სიფრთხილისა და შეხედულებისამებრ სათანადო დონე ამის კეთებისას. მესამე მხარის რომელიმე ბმულზე და რეკლამაზე დაწკაპუნებით, მოქმედებს მესამე მხარის მოქმედი პირობები და წესები, მესამე მხარის კონფიდენციალურობისა და მონაცემთა შეგროვების პრაქტიკის ჩათვლით.

სხვა მომხმარებლები. საიტის თითოეული მომხმარებელი არის მხოლოდ პასუხისმგებელი მომხმარებლის ნებისმიერ და ყველა მის საკუთარ კონტენტზე. იმის გამო, რომ ჩვენ არ ვაკონტროლებთ მომხმარებლის კონტენტს, თქვენ აღიარებთ და ეთანხმებით, რომ ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი მომხმარებლის ნებისმიერ კონტენტზე, იქნება ეს თქვენი ან სხვების მიერ მოწოდებული. თქვენ ეთანხმებით, რომ კომპანია არ იქნება პასუხისმგებელი ნებისმიერი ასეთი ურთიერთქმედების შედეგად წარმოშობილ დანაკარგზე ან ზარალზე.

თქვენ ამით ათავისუფლებთ და სამუდამოდ ათავისუფლებთ კომპანიას და ჩვენს ოფიცრებს, თანამშრომლებს, აგენტებს, მემკვიდრეებს და თანამდებობებს, და ამით უარს იტყვით და უარს იტყვით ყოველი წარსული, აწმყო და მომავალი დავა, პრეტენზია, დაპირისპირება, მოთხოვნა, უფლება, ვალდებულება, პასუხისმგებლობა, ნებისმიერი სახის და ხასიათის ქმედება და მოქმედების მიზეზი, რომელიც წარმოიშვა ან წარმოიშვა პირდაპირ ან ირიბად, ან რომელიც პირდაპირ ან არაპირდაპირ უკავშირდება საიტის. თუ თქვენ ხართ კალიფორნიის რეზიდენტი, თქვენ უარს იტყვით კალიფორნიის სამოქალაქო კოდექსის 1542-ე პუნქტთან დაკავშირებით ზემოაღნიშნულთან დაკავშირებით, რომელშიც ნათქვამია: ”ზოგადი გათავისუფლება არ ვრცელდება იმ პრეტენზიებზე, რომლებიც კრედიტორმა არ იცის ან ეჭვობს, რომ არსებობს მის სასარგებლოდ. გათავისუფლების აღსრულების დრო, რომელიც მის მიერ ცნობილის შემთხვევაში არსებითად უნდა იქონიოს მოვალესთან მის ანგარიშსწორებაზე.“.

ქუქიები და ვებ შუქურები. ნებისმიერი სხვა ვებსაიტის მსგავსად, ExoSpecial იყენებს „ქუქი-ფაილებს“. ეს ქუქიები გამოიყენება ინფორმაციის შესანახად, მათ შორის ვიზიტორთა პრეფერენციებისა და ვებსაიტის გვერდების შესანახად, რომლებზეც ვიზიტორმა შეაღწია ან ეწვია. ინფორმაცია გამოიყენება მომხმარებლის გამოცდილების ოპტიმიზაციისთვის, ჩვენი ვებ გვერდის კონტენტის მორგებით, ვიზიტორთა ბრაუზერის ტიპისა და/ან სხვა ინფორმაციის საფუძველზე.

პასუხისმგებლობის უარყოფა

საიტი მოწოდებულია "როგორც არის" და "როგორც ხელმისაწვდომია" საფუძველზე და კომპანია და ჩვენი მომწოდებლები პირდაპირ უარს ამბობენ ნებისმიერი სახის გარანტიისა და პირობის შესახებ, იქნება ეს გამოხატული, ნაგულისხმევი თუ კანონიერი, მათ შორის ყველა გარანტია ან ვაჭრობის პირობები. , ფიტნესი კონკრეტული მიზნისთვის, ტიტული, მშვიდი სიამოვნება, სიზუსტე ან არადარღვევა. ჩვენ და ჩვენი მომწოდებლები არ ვიძლევით გარანტიას, რომ საიტი დააკმაყოფილებს თქვენს მოთხოვნებს, ხელმისაწვდომი იქნება უწყვეტად, დროულად, უსაფრთხოდ ან უშეცდომოდ, ან იქნება ზუსტი, სანდო, ვირუსებისა და სხვა მავნე კოდის გარეშე, სრული, ლეგალური. , ან უსაფრთხო. თუ მოქმედი კანონმდებლობა მოითხოვს რაიმე გარანტიას საიტთან მიმართებაში, ყველა ასეთი გარანტია შეზღუდულია პირველი გამოყენების დღიდან ოთხმოცდაათი (90) დღის განმავლობაში.

ზოგიერთი იურისდიქცია არ იძლევა ნაგულისხმევი გარანტიების გამორიცხვას, ამიტომ ზემოაღნიშნული გამორიცხვა შეიძლება არ გავრცელდეს თქვენზე. ზოგიერთი იურისდიქცია არ იძლევა შეზღუდვებს ნაგულისხმევი გარანტიის ხანგრძლივობის შესახებ, ამიტომ ზემოაღნიშნული შეზღუდვა შეიძლება არ გავრცელდეს თქვენზე.

პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

კანონით ნებადართული მაქსიმალური ზომით, არავითარ შემთხვევაში კომპანია ან ჩვენი მომწოდებლები არ აგებენ პასუხს თქვენს ან მესამე მხარის წინაშე რაიმე დაკარგული მოგების, დაკარგული მონაცემების, შემცვლელი პროდუქტების შესყიდვის ხარჯებზე ან რაიმე არაპირდაპირ, თანმიმდევრულ, სამაგალითო, შემთხვევით, სპეციალური ან სადამსჯელო ზარალი, რომელიც გამოწვეულია ან დაკავშირებულია ამ პირობებთან, ან თქვენ მიერ გამოყენებასთან ან საიტის გამოყენების უუნარობასთან, მაშინაც კი, თუ კომპანიას ეცნობა ასეთი ზიანის შესაძლებლობის შესახებ. საიტზე წვდომა და მისი გამოყენება თქვენი შეხედულებისამებრ და რისკის ქვეშ არის და თქვენ იქნებით მხოლოდ პასუხისმგებელი თქვენი მოწყობილობის ან კომპიუტერული სისტემის ნებისმიერ დაზიანებაზე, ან მონაცემების დაკარგვაზე.

კანონით ნებადართული მაქსიმალური ზომით, მიუხედავად იმისა, რაც აქ არის მოცემული საპირისპიროდ, ჩვენი პასუხისმგებლობა თქვენს წინაშე ამ შეთანხმებიდან წარმოქმნილი ან დაკავშირებული ნებისმიერი ზიანისთვის, ყოველთვის შემოიფარგლება მაქსიმუმ ორმოცდაათი აშშ დოლარით (50 აშშ დოლარი). ერთზე მეტი პრეტენზიის არსებობა არ გაზრდის ამ ზღვარს. თქვენ ეთანხმებით, რომ ჩვენს მომწოდებლებს არ ექნებათ რაიმე სახის პასუხისმგებლობა, რომელიც წარმოიშობა ან დაკავშირებულია ამ შეთანხმებიდან.

ზოგიერთი იურისდიქცია არ იძლევა პასუხისმგებლობის შეზღუდვას ან გამორიცხვას შემთხვევითი ან თანმიმდევრული ზიანისთვის, ამიტომ ზემოაღნიშნული შეზღუდვა ან გამორიცხვა შეიძლება არ გავრცელდეს თქვენზე.

ვადა და შეწყვეტა. ამ განყოფილების შესაბამისად, ეს პირობები დარჩება სრული ძალაუფლებით, სანამ თქვენ იყენებთ საიტს. ჩვენ შეგვიძლია შევაჩეროთ ან შევწყვიტოთ საიტის გამოყენების თქვენი უფლებები ნებისმიერ დროს ნებისმიერი მიზეზით ჩვენი შეხედულებისამებრ, მათ შორის ამ პირობების დარღვევით საიტის ნებისმიერი გამოყენებისთვის. ამ პირობებით თქვენი უფლებების შეწყვეტისთანავე, თქვენი ანგარიში და საიტის წვდომისა და გამოყენების უფლება დაუყოვნებლივ შეწყდება. თქვენ გესმით, რომ თქვენი ანგარიშის ნებისმიერი შეწყვეტა შეიძლება მოიცავდეს თქვენს ანგარიშთან დაკავშირებული მომხმარებლის კონტენტის წაშლას ჩვენი ცოცხალი მონაცემთა ბაზებიდან. კომპანიას არ ექნება რაიმე პასუხისმგებლობა ამ პირობებით თქვენი უფლებების შეწყვეტაზე.

საავტორო უფლებების პოლიტიკა

კომპანია პატივს სცემს სხვათა ინტელექტუალურ საკუთრებას და სთხოვს, რომ ჩვენი საიტის მომხმარებლებიც იგივე გააკეთონ. ჩვენს საიტთან დაკავშირებით, ჩვენ მივიღეთ და განვახორციელეთ პოლიტიკა საავტორო უფლებების შესახებ კანონის მიმართ, რომელიც ითვალისწინებს ნებისმიერი დამრღვევი მასალის წაშლას და ჩვენი ონლაინ საიტის მომხმარებლების შეწყვეტას, რომლებიც განმეორებით არღვევენ ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს, მათ შორის საავტორო უფლებებს. თუ ფიქრობთ, რომ ჩვენი ერთ-ერთი მომხმარებელი, ჩვენი საიტის გამოყენებით, უკანონოდ არღვევს საავტორო უფლებებს ნამუშევარზე და სურს წაშალოს სავარაუდო დამრღვევი მასალა, შემდეგი ინფორმაცია წერილობითი შეტყობინების სახით (შესაბამისად 17 USC § 512(c)) უნდა იყოს მოწოდებული:

  • თქვენი ფიზიკური ან ელექტრონული ხელმოწერა;
  • საავტორო უფლებებით დაცული ნაწარმო(ებ)ის იდენტიფიკაცია, რომელიც თქვენ აცხადებთ, რომ დაირღვა;
  • ჩვენს სერვისებზე არსებული მასალის იდენტიფიკაცია, რომელიც თქვენ ამტკიცებთ, რომ არღვევს და რომლის წაშლასაც ითხოვთ;
  • საკმარისი ინფორმაცია, რომელიც საშუალებას მოგვცემს აღმოვაჩინოთ ასეთი მასალა;
  • თქვენი მისამართი, ტელეფონის ნომერი და ელექტრონული ფოსტის მისამართი;
  • განცხადება იმის შესახებ, რომ თქვენ გაქვთ კეთილსინდისიერად რწმენით, რომ არასასურველი მასალის გამოყენება არ არის ნებადართული; და
  • განცხადება იმის შესახებ, რომ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია არის ზუსტი და ცრუ ჩვენების დასჯაზე, რომ თქვენ ხართ ან საავტორო უფლებების მფლობელი, რომელიც სავარაუდოდ დაირღვა, ან რომ თქვენ უფლება გაქვთ იმოქმედოთ საავტორო უფლებების მფლობელის სახელით.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ 17 USC § 512(f) თანახმად, წერილობით შეტყობინებაში მატერიალური ფაქტის ნებისმიერი არასწორი წარმოდგენა ავტომატურად აკისრებს მომჩივან მხარეს პასუხისმგებლობას ნებისმიერი ზიანის, ხარჯისა და ადვოკატის გადასახადისთვის, რომელიც გაწეულია ჩვენ მიერ წერილობით შეტყობინებასთან და ბრალდებასთან დაკავშირებით. საავტორო უფლებების დარღვევა.

ზოგადი

ეს პირობები ექვემდებარება პერიოდულ გადასინჯვას და თუ რაიმე არსებით ცვლილებებს განვახორციელებთ, შეიძლება შეგატყობინოთ ელ. ფოსტის გაგზავნით ბოლო ელ. ფოსტის მისამართზე, რომელიც მოგვაწოდეთ და/ან ჩვენს საიტზე ცვლილებების შესახებ შეტყობინების აშკარად გამოქვეყნებით. საიტი. თქვენ ხართ პასუხისმგებელი მოგვაწოდოთ თქვენი უახლესი ელექტრონული ფოსტის მისამართი. იმ შემთხვევაში, თუ ბოლო ელექტრონული ფოსტის მისამართი, რომელიც თქვენ მოგვაწოდეთ, არ არის მართებული, ჩვენი ელ. ფოსტის გაგზავნა, რომელიც შეიცავს ასეთ შეტყობინებას, მაინც წარმოადგენს შეტყობინებაში აღწერილი ცვლილებების ეფექტურ შეტყობინებას. წინამდებარე პირობების ნებისმიერი ცვლილება ძალაში იქნება ოცდაათი (30) კალენდარული დღის შემდეგ, რაც თქვენ გამოგიგზავნით ელ.ფოსტით შეტყობინებას, ან ოცდაათი (30) კალენდარული დღის შემდეგ, ჩვენს საიტზე ცვლილებების შესახებ შეტყობინების გამოქვეყნებიდან. ეს ცვლილებები ამოქმედდება დაუყოვნებლივ ჩვენი საიტის ახალი მომხმარებლებისთვის. ჩვენი საიტის გაგრძელების გამოყენება ასეთი ცვლილებების შესახებ შეტყობინების შემდეგ მიუთითებს თქვენს აღიარებაზე ამ ცვლილებების შესახებ და თანხმობას, რომ შეასრულეთ ასეთი ცვლილებების პირობები.

დავების გადაწყვეტა

გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ეს საარბიტრაჟო შეთანხმება. ეს არის თქვენი კონტრაქტის ნაწილი კომპანიასთან და გავლენას ახდენს თქვენს უფლებებზე. იგი შეიცავს პროცედურებს სავალდებულო სავალდებულო არბიტრაჟისთვის და კლასობრივი ქმედებაზე უარის თქმისთვის.

საარბიტრაჟო შეთანხმების გამოყენება. ყველა პრეტენზია და დავა პირობებთან ან კომპანიის მიერ მოწოდებული ნებისმიერი პროდუქტის ან სერვისის გამოყენებასთან დაკავშირებით, რომელიც არ შეიძლება გადაწყდეს არაფორმალურად ან მცირე საჩივრების სასამართლოში, უნდა გადაწყდეს სავალდებულო არბიტრაჟით ინდივიდუალურ საფუძველზე წინამდებარე საარბიტრაჟო შეთანხმების პირობებით. თუ სხვა რამ არ არის შეთანხმებული, ყველა საარბიტრაჟო საქმის განხილვა უნდა ჩატარდეს ინგლისურ ენაზე. ეს საარბიტრაჟო შეთანხმება ვრცელდება თქვენზე და კომპანიაზე და ნებისმიერ შვილობილი კომპანიაზე, შვილობილი კომპანიაზე, აგენტზე, თანამშრომლებზე, წინამორბედებზე, მემკვიდრეებსა და ასიგნებებზე, ისევე როგორც ყველა უფლებამოსილ ან არაავტორიზებულ მომხმარებელზე ან მომსახურების ან საქონლის პირობებით მოწოდებული ბენეფიციარებისთვის.

შეტყობინების მოთხოვნა და არაფორმალური დავის გადაწყვეტა. სანამ რომელიმე მხარე მოიძიებს არბიტრაჟს, მხარემ ჯერ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება დავის შესახებ, რომელშიც აღწერილი იქნება სარჩელის ან დავის ბუნება და საფუძველი და მოთხოვნილი დახმარება. უნდა გაიგზავნოს შეტყობინება კომპანიისთვის legal@exospecial.com. შეტყობინების მიღების შემდეგ, თქვენ და კომპანიამ შეიძლება სცადოთ საჩივრის ან დავის არაფორმალურად გადაჭრა. თუ თქვენ და კომპანია არ გადაჭრით საჩივარს ან დავას შეტყობინების მიღებიდან ოცდაათი (30) დღის განმავლობაში, ნებისმიერ მხარეს შეუძლია დაიწყოს საარბიტრაჟო წარმოება. ნებისმიერი მხარის მიერ გაკეთებული მორიგების შეთავაზების ოდენობა შეიძლება არ იყოს გამჟღავნებული არბიტრისთვის მანამ, სანამ არბიტრი არ განსაზღვრავს გადაწყვეტილების ოდენობას, რომლის მიღების უფლება აქვს რომელიმე მხარეს.

საარბიტრაჟო წესები. არბიტრაჟი ინიცირებული იქნება ამერიკის საარბიტრაჟო ასოციაციის მეშვეობით, დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული პროვაიდერის მიერ, რომელიც სთავაზობს არბიტრაჟს, როგორც ეს მოცემულია ამ ნაწილში. თუ AAA არ არის ხელმისაწვდომი არბიტრაჟისთვის, მხარეები შეთანხმდებიან ალტერნატიული ADR პროვაიდერის არჩევაზე. ADR პროვაიდერის წესები არეგულირებს არბიტრაჟის ყველა ასპექტს, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს წესები ეწინააღმდეგება პირობებს. AAA სამომხმარებლო არბიტრაჟის წესები, რომლებიც მართავს არბიტრაჟს, ხელმისაწვდომია ონლაინ მისამართზე ADR.org ან AAA-ში დარეკვით ნომერზე 1-800-778-7879. არბიტრაჟს წარმართავს ერთი, ნეიტრალური არბიტრი. ნებისმიერი პრეტენზია ან დავა, სადაც მოთხოვნილი გადაწყვეტილების ჯამური თანხა ათი ათასი აშშ დოლარის (აშშ $10,000.00) ნაკლებია, შეიძლება გადაწყდეს სავალდებულო, არაგამოჩენაზე დაფუძნებული არბიტრაჟით, მხარის არჩევით, რომელიც დახმარებას ითხოვს. პრეტენზიებისა და დავების შემთხვევაში, სადაც მოთხოვნილი ჯილდოს მთლიანი თანხა არის ათი ათასი აშშ დოლარი (10,000.00 აშშ დოლარი) ან მეტი, მოსმენის უფლება განისაზღვრება საარბიტრაჟო წესებით. ნებისმიერი მოსმენა გაიმართება თქვენს რეზიდენციიდან 100 მილის მანძილზე, თუ თქვენ არ ცხოვრობთ შეერთებული შტატების ფარგლებს გარეთ და თუ მხარეები სხვაგვარად არ შეთანხმდებიან. თუ თქვენ ცხოვრობთ აშშ-ს ფარგლებს გარეთ, არბიტრი მხარეებს აცნობებს ზეპირ მოსმენის თარიღს, დროსა და ადგილს. არბიტრის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების შესახებ ნებისმიერი გადაწყვეტილება შეიძლება შეტანილ იქნეს კომპეტენტური იურისდიქციის ნებისმიერ სასამართლოში. თუ არბიტრი მოგანიჭებთ გადაწყვეტილებას, რომელიც აღემატება ბოლო გადახდის შეთავაზებას, რომელიც კომპანიამ მოგაწოდათ არბიტრაჟის დაწყებამდე, კომპანია გადაგიხდით გადაწყვეტილების უფრო დიდს ან $2,500.00. თითოეულმა მხარემ უნდა გაიაროს არბიტრაჟის შედეგად წარმოშობილი საკუთარი ხარჯები და თანხები და გადაიხადოს ADR პროვაიდერის საფასურისა და ხარჯების თანაბარი წილი.

დამატებითი წესები არაგამოცხადებაზე დაფუძნებული არბიტრაჟისთვის. თუ არბიტრაჟი არჩეულია გამოცხადების გარეშე, არბიტრაჟი ტარდება ტელეფონით, ონლაინ ან/და მხოლოდ წერილობით წარდგენის საფუძველზე; კონკრეტულ ხერხს ირჩევს არბიტრაჟის ინიციატორი მხარე. არბიტრაჟი არ უნდა მოიცავდეს მხარეთა ან მოწმეთა პირად გამოცხადებას, თუ მხარეთა მიერ სხვა რამ არ არის შეთანხმებული.

დროის ლიმიტები. თუ თქვენ ან კომპანია განიხილავს საარბიტრაჟო განხილვას, საარბიტრაჟო მოქმედება უნდა დაიწყოს და/ან მოითხოვოს ხანდაზმულობის ვადაში და AAA წესებით დაწესებულ ნებისმიერ ვადაში შესაბამისი სარჩელისთვის.

არბიტრის უფლებამოსილება. თუ არბიტრაჟი დაწყებულია, არბიტრი გადაწყვეტს თქვენი და კომპანიის უფლებებსა და მოვალეობებს და დავა არ გაერთიანდება სხვა საკითხებთან და არ შეუერთდება სხვა საქმეებთან ან მხარეებთან. არბიტრს აქვს უფლებამოსილება დააკმაყოფილოს შუამდგომლობები ნებისმიერი პრეტენზიის მთლიანად ან ნაწილობრივ. არბიტრს აქვს უფლებამოსილება დააწესოს ფულადი ზიანი და დანიშნოს ნებისმიერი არაფულადი საშუალება ან შეღავათი, რომელიც ხელმისაწვდომია ფიზიკური პირისთვის მოქმედი კანონმდებლობის, AAA-ს წესებისა და პირობების შესაბამისად. არბიტრი გამოსცემს წერილობით გადაწყვეტილებას და გადაწყვეტილების განცხადებას, რომელშიც აღწერილია ის არსებითი დასკვნები და დასკვნები, რომლებზეც დაფუძნებულია გადაწყვეტილება. არბიტრს აქვს იგივე უფლებამოსილება გამოავლინოს შეღავათები ინდივიდუალურ საფუძველზე, რაც სასამართლოს მოსამართლეს ექნებოდა. არბიტრის გადაწყვეტილება საბოლოო და სავალდებულოა თქვენთვის და კომპანიისთვის.

ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო პროცესზე უარის თქმა. მხარეები უარს აცხადებენ თავიანთ კონსტიტუციურ და ნორმატიულ უფლებებზე, წავიდნენ სასამართლოში და ჩაატარონ სასამართლო მოსამართლის ან ნაფიც მსაჯულთა წინაშე, სანაცვლოდ, აირჩიონ, რომ ყველა საჩივარი და დავა გადაწყდეს არბიტრაჟის მიერ ამ საარბიტრაჟო შეთანხმებით. საარბიტრაჟო პროცედურები, როგორც წესი, უფრო შეზღუდული, ეფექტური და ნაკლებად ძვირია, ვიდრე სასამართლოში მოქმედი წესები და ექვემდებარება ძალიან შეზღუდულ განხილვას სასამართლოს მიერ. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ და კომპანიას შორის რაიმე დავა წარმოიქმნება ნებისმიერ შტატში ან ფედერალურ სასამართლოში, საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების გაუქმების ან აღსრულების სარჩელში ან სხვაგვარად, თქვენ და კომპანია უარს იტყვით ყველა უფლებაზე ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოზე, ნაცვლად იმისა, რომ დავის გადაწყვეტა უნდა მოხდეს. მოსამართლის მიერ.

კლასობრივი ან კონსოლიდირებულ ქმედებებზე უარის თქმა. ყველა პრეტენზია და დავა ამ საარბიტრაჟო შეთანხმების ფარგლებში უნდა განიხილებოდეს ინდივიდუალურ საფუძველზე და არა კლასობრივ საფუძველზე, ხოლო ერთზე მეტი მომხმარებლის ან მომხმარებლის პრეტენზია არ შეიძლება განხილული იყოს ერთობლივად ან გაერთიანებული ნებისმიერი სხვა მომხმარებლის პრეტენზიებთან. ან მომხმარებელი.

კონფიდენციალურობის. საარბიტრაჟო განხილვის ყველა ასპექტი უნდა იყოს მკაცრად კონფიდენციალური. მხარეები თანხმდებიან კონფიდენციალურობის დაცვაზე, თუ კანონით სხვა რამ არ არის მოთხოვნილი. ეს პუნქტი ხელს არ უშლის მხარეს წარუდგინოს სასამართლოს ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც აუცილებელია წინამდებარე შეთანხმების აღსასრულებლად, საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების აღსასრულებლად, ან სამართლიანი ან სამართლიანი დახმარების მისაღებად.

გამძლეობა. თუ ამ საარბიტრაჟო შეთანხმების რომელიმე ნაწილი ან ნაწილი კანონის თანახმად, ძალადაკარგულად ან არააღსრულებად იქნა მიჩნეული კომპეტენტური იურისდიქციის სასამართლოს მიერ, მაშინ ასეთი კონკრეტული ნაწილი ან ნაწილები არ იქნება ძალა და ეფექტიანი და წყდება, ხოლო ხელშეკრულების დარჩენილი ნაწილი. გააგრძელეთ სრული ძალით და ეფექტით.

უარის თქმის უფლება. წინამდებარე საარბიტრაჟო შეთანხმებით გათვალისწინებული ნებისმიერი ან ყველა უფლება და შეზღუდვა შეიძლება უარი თქვას იმ მხარემ, რომლის მიმართაც პრეტენზია აქვს. ასეთი უარი არ უნდა თქვას ან გავლენას არ მოახდენს ამ საარბიტრაჟო შეთანხმების სხვა ნაწილზე.

შეთანხმების გადარჩენა. ეს საარბიტრაჟო შეთანხმება გადარჩება კომპანიასთან თქვენი ურთიერთობის შეწყვეტამდე.

მცირე საჩივრების სასამართლო. მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა, თქვენ ან კომპანიას შეუძლია ინდივიდუალური სარჩელი შეიტანოთ მცირე საჩივრების სასამართლოში.

გადაუდებელი სამართლიანი დახმარება. ნებისმიერ შემთხვევაში, ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ნებისმიერ მხარეს შეუძლია მოითხოვოს გადაუდებელი სამართლიანი დახმარება შტატის ან ფედერალური სასამართლოს წინაშე, რათა შეინარჩუნოს არბიტრაჟის სტატუს კვო. შუალედური ზომების მოთხოვნა არ ჩაითვლება წინამდებარე საარბიტრაჟო შეთანხმებით გათვალისწინებული სხვა უფლებებზე ან ვალდებულებებზე უარის თქმად.

პრეტენზიები არბიტრაჟს არ ექვემდებარება. ზემოაღნიშნულის მიუხედავად, ცილისწამების, კომპიუტერული თაღლითობისა და ბოროტად გამოყენების შესახებ კანონის დარღვევა და მეორე მხარის პატენტის, საავტორო უფლებების, სავაჭრო ნიშნის ან სავაჭრო საიდუმლოების დარღვევა ან მითვისება არ ექვემდებარება წინამდებარე საარბიტრაჟო შეთანხმებას. ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც ზემოხსენებული საარბიტრაჟო შეთანხმება მხარეებს უფლებას აძლევს სასამართლოში წარადგინონ სამართალწარმოება, მხარეები თანხმდებიან ამ მიზნებისათვის დაემორჩილონ ლუიზიანას შტატში მდებარე სასამართლოების პირად იურისდიქციას.

საიტი შეიძლება დაექვემდებაროს აშშ-ს ექსპორტის კონტროლის კანონებს და შეიძლება დაექვემდებაროს ექსპორტის ან იმპორტის რეგულაციებს სხვა ქვეყნებში. თქვენ თანახმა ხართ არ გააკეთოთ ექსპორტი, რეექსპორტი ან არ გადაიტანოთ, პირდაპირ ან ირიბად, კომპანიისგან შეძენილი აშშ-ს ტექნიკური მონაცემები ან ნებისმიერი პროდუქტი, რომელიც იყენებს ამ მონაცემებს, შეერთებული შტატების საექსპორტო კანონების ან რეგულაციების დარღვევით.

თუ თქვენ ხართ კალიფორნიის რეზიდენტი, შეგიძლიათ საჩივრები შეატყობინოთ კალიფორნიის სამომხმარებლო საქმეთა დეპარტამენტის სამომხმარებლო პროდუქტების განყოფილების საჩივრების დახმარების განყოფილებას წერილობით დაუკავშირდით მათ 400 R Street, Sacramento, CA 95814.

ელექტრონული კომუნიკაციები. თქვენსა და კომპანიას შორის კომუნიკაცია იყენებს ელექტრონულ საშუალებებს, მიუხედავად იმისა, იყენებთ საიტს ან გამოგვიგზავნით ელ.წერილს, თუ კომპანია აქვეყნებს შეტყობინებებს საიტზე ან დაგიკავშირდებათ ელექტრონული ფოსტით. სახელშეკრულებო მიზნებისთვის თქვენ (ა) თანხმობას აცხადებთ კომპანიისგან კომუნიკაციის ელექტრონული ფორმით მიღებაზე; და (ბ) ეთანხმებით, რომ ყველა ვადა და პირობა, შეთანხმება, შენიშვნა, გამჟღავნება და სხვა კომუნიკაცია, რომელსაც კომპანია მოგაწვდით ელექტრონულად, აკმაყოფილებს ნებისმიერ სამართლებრივ ვალდებულებას, რომელსაც აკმაყოფილებდა ასეთი კომუნიკაციები, თუ ის იქნებოდა ნაბეჭდი სახით.

სრული პირობები. ეს პირობები წარმოადგენს მთელ შეთანხმებას თქვენსა და ჩვენს შორის საიტის გამოყენებასთან დაკავშირებით. ჩვენ მიერ წინამდებარე პირობების რომელიმე უფლების ან დებულების გამოყენება ან აღსრულება არ მოქმედებს ამ უფლებაზე ან დებულებაზე უარის თქმის სახით. ამ პირობების განყოფილებების სათაურები მხოლოდ მოხერხებულობისთვისაა და არ გააჩნიათ იურიდიული ან სახელშეკრულებო ეფექტი. სიტყვა "მათ შორის" ნიშნავს "მათ შორის შეზღუდვის გარეშე". თუ წინამდებარე პირობების რომელიმე დებულება ითვლება ბათილად ან არააღსასრულებლად, ამ პირობების სხვა დებულებები გაუფასურდება და არასწორი ან არააღსრულებადი დებულება ჩაითვლება შეცვლილად ისე, რომ იგი ძალაშია და აღსრულდება კანონით ნებადართული მაქსიმალური ზომით. თქვენი ურთიერთობა კომპანიასთან არის დამოუკიდებელი კონტრაქტორის ურთიერთობა და არცერთი მხარე არ არის მეორის აგენტი ან პარტნიორი. წინამდებარე პირობები და თქვენი უფლებები და ვალდებულებები არ შეიძლება იყოს თქვენი მიერ მინიჭებული, ქვეკონტრაქტი, დელეგირება ან სხვაგვარად გადაცემა კომპანიის მიერ წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე და ზემოაღნიშნულის დარღვევით ნებისმიერი დავალების, ქვეკონტრაქტის, დელეგაციის ან გადაცემის მცდელობა იქნება ბათილად. ბათილად. კომპანიას შეუძლია თავისუფლად მიაწოდოს ეს პირობები. წინამდებარე პირობებით განსაზღვრული ვადები და პირობები სავალდებულოა უფლებამოსილი პირებისთვის.

სასაქონლო ნიშნის ინფორმაცია. საიტზე განთავსებული ყველა სავაჭრო ნიშანი, ლოგო და სერვისის ნიშანი არის ჩვენი ან სხვა მესამე მხარის საკუთრება. თქვენ არ გაქვთ უფლება გამოიყენოთ ეს ნიშნები ჩვენი წინასწარი წერილობითი თანხმობის ან მესამე მხარის თანხმობის გარეშე, რომელსაც შეუძლია ფლობდეს ნიშნები.

საკონტაქტო ინფორმაცია

ნებისმიერი კითხვისთვის ამ პოლიტიკასთან დაკავშირებით, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ legal@exospecial.com ნებისმიერ დროს.